گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
سه‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1392

عمق عاشورا

عاشورا 

محرم 

خون

اسارت

غم

گریه

درد

اینها ظاهر ماجراست

اما عمق عاشورا

عمق محرم 

الان در زندگی ما ماجریان دارد

بیمارستان کودکان علی اصغر

بیمارستان امام حسین(ع)

مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل 

و...

آری این نامها

این یادها

را بر روی مکان هایی گذاشتیم 

که یادمان باشد 

که یادمان نرود

کربلا درد یک روز

یک خانواده

یک قوم نیست

یادمان نرود

که حسین فرزند تشنه اش را جلوی تیر قرار داد

که به ما بگوید

باید با اغوش باز به سراغ سختی ها رفت

باید با کوله باری از ایمان و تقوا رفت

و گاهی 

در گوشه ای درد کشید

و التماس کرد

دعا کرد

شفا گرفت

شاد شد

و نور ایمان را در قلب یافت

یا من اسمه دوا و ذکره شفا

ارسال در فرندفا