گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1392

الهی نامه ی شیمی...

امروز این مطلبو دیدم خیلی خوشم آمد گفتم بذارم تا دیگرانم بینند
*خدایا تک الکترونی هستم درمدارمعصیت،مراازترازمعصیت به ترازاصلی کمال بازگردان وبه هسته ی معرفت نزدیک کن...

*الهی مراثابت قدم کن تاهم چون cs(سزیم)کمترین میل رابه گرفتن الکترونگاتیوی گناه داشته باشم...

*الهی قلبم راحرم امن خودت کن تااوربیتال خالی قلبم به دست شیطان هواوهوس نیفتدومثل N(نیترو‍‍‍ژن)وo(اکسیژن)وF(فلوئور)وNe(نئون)همیشه غیربرانگیخته دربرابرمحرمات باشم...

*الهی کاش غم های دلم درزلال اشک هایم هم چون نیتراتها درآب حل شوند...

*خدایا عظمت رادرنگاه من درخواص شدتی ایمان افرادقرارده،نه درخواص مقداری آنها...

*وبالاخره...خدایا کاری کن درگرمای رازونیازباتو،سوختنی کامل داشته باشم......... "آمین"

ارسال در فرندفا